Pełna księgowość

Pełna księgowość

Pełna księgowość jest bardzo zaawansowaną i dość kosztowną (wymaga zatrudnienia księgowej bądź wynajęcia biura rachunkowego) formą opodatkowania.

Do prowadzenia jej zobowiązane są podmioty gospodarze, które w roku poprzednim osiągnęły przychód z działalności przekraczający 1,2 mln EURO. Niezależnie od wielkości przychodu księgi handlowe muszą prowadzić osobowe spółki kapitałowe (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna).

W skład pełnej księgowości wchodzą:

 • kontrola dokumentów pod względem formalnym,
 • ustalenie zakładowego planu kont,
 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • rozliczenia ZUS właścicieli,
 • sporządzanie deklaracji VAT,
 • sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald,
 • potwierdzenie sald,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych: bilansu, wyniku finansowego, informacji dodatkowej,
 • sporządzanie informacji F01 dla Urzędu Statystycznego.