Zmiany w umowach terminowych od lutego 2016 roku

Elektroniczne zwolnienia lekarskie od 2016 roku
Listopad 24, 2015
Jednolity Plik Kontrolny - jak rozliczać
Jednolity Plik Kontrolny – nowe obowiązki przedsiębiorców
Listopad 21, 2016
Pokaż wszystkie

Od 22 lutego 2016 r. z dotychczasowego katalogu umów została usunięta umowa na czas wykonania określonej pracy. W obrocie prawnym nadal pozostają umowa na okres próbny i na czas określony.

Nie ma już zastosowania mechanizm przekształcenia trzeciej umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony. Zamiast tego pojawiły się nowe regulacje wprowadzające limit czasowy i ilościowy zatrudniania na podstawie umowy lub umów na czas określony, wynoszący:

– 33 miesiące oraz

-maksymalnie 3 umowy.

Przekroczenie powyższych limitów będzie skutkować przekształceniem umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony z mocy samego prawa.

Kodeks pracy przewiduje jednak wyjątki od wymogu stosowania mechanizmu przekształcenia umowy na czas określony. Uchylenie powyższych ograniczeń ma miejsce w przypadku zawarcia umowy na czas określony:

– w celu zastępstwa innego pracownika,

– w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

– w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

– jeżeli pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie (uzasadniające niestosowanie limitów).

W odniesieniu do ostatniej z  przesłanek, decyzję, czy w danej sytuacji przesłanka wystąpiła, podejmuje pracodawca. Pojęcie obiektywnych przyczyn jest bardzo szerokie i subiektywne,  w związku z tym, przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek poinformowania Państwowej Inspekcji Pracy  o zastosowaniu tego wyjątku.

W przypadku zastosowania przez pracodawcę pozostałych przesłanek uchylenia limitu, pracodawca również ma dodatkowy obowiązek polegający na zamieszczeniu w umowach o pracę, które nie będą podlegały limitom, zapisu wskazującego tą przesłankę, która była podstawą niestosowania ograniczeń zatrudnienia terminowego.

Kolejną ważną zmianą warunków zatrudnienia na czas określony jest odejście od stosowania 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia umowy na czas określony w każdej tego typu umowie. Zastosowanie znajdują tu obecnie przepisy dotyczące okresów wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony.
Zostało zmienione również zastosowanie 3-dniowego okresu wypowiedzenia umowy na zastępstwo. Umowa na czas określony zawierana w tym celu jest wypowiadana na zasadach dotyczących zwykłych umów na czas określony.

Obecnie przy wypowiadaniu umów na czas określony nie ma już zastrzeżenia, że powinna być ona zawarta na okres powyżej 6 miesięcy.